Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ (SKLEPU INTERNETOWEGO)

Poniższy Regulamin określa warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem platformy sprzedażowej „business-to-business” (B2B), należącej do Polbionica sp. z o.o.

I. OZNACZENIE STRON, DEFINICJE ORAZ ZAKRES ZASTOSOWANIA

§1

Sprzedający – POLBIONICA spółka z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Ludwika Rydygiera 8 bud.24, NIP 525 27 99 229, KRS: 0000800468, REGON: 384177896

Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców (Ustawa z dn. 6.03.2018r) oraz jednostki naukowo-badawcze, centra badań i rozwoju, uczelnie nieprowadzące działalności gospodarczej, zawierające ze Sprzedającym umowę kupna za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Inne podmioty (osoby fizyczne) nie mogą dokonywać transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego co nie wyklucza nabycia produktów w drodze zawartej indywidualnej umowy kupna-sprzedaży poza kanałem elektronicznym.

Strony –Sprzedający i Kupujący.

Sklep Internetowy (SI) – oznacza należącą do Sprzedającego interaktywną platformę internetową, funkcjonującą pod adresem: www.polbionica.com  umożliwiającą Kupującym dokonywanie zakupu Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Formularz rejestracyjny (Formularz) – dokument elektroniczny dostępny na stronie www.polbionica.com z niezbędnymi danymi identyfikującymi Kupującego potrzebnymi do prawidłowej realizacji sprzedaży Produktów.

Produkty – oznaczają materiały, odczynniki chemiczne, urządzenia oraz wszelki inny sprzęt o przeznaczeniu laboratoryjnym prezentowany w SI.

Zamówienie wstępne – oświadczenie Kupującego złożone Sprzedającemu na udostępnionym przez Sprzedającego formularzu (Koszyk), stanowiące wstępną ofertę nabycia określonego Produktu za pośrednictwem SI.

Zamówienie końcowe – oświadczenie Kupującego złożone Sprzedającemu na udostępnionym przez Sprzedającego formularzu zwrotnym, które to stanowi ostateczną ofertę nabycia określonego Produktu za pośrednictwem SI.

Cena – widniejąca na stronie SI  www.polbionica.com cena wyraźnie przypisana do danego Produktu, nie zawierająca w sobie ewentualnie przyznanego Kupującemu indywidualnego rabatu. Cena jest widoczna wyłącznie dla zainteresowanych, którzy wypełnili Formularz.

Rabat – oznacza przyznany Kupującemu przez Sprzedającemu upust cenowy wynikający z pierwszego zamówienia (Rabat na START) i osiągnięcia określonego poziomu wartości zakupów (Rabat Kontynuacja). Sprzedający może również przyznać Kupującemu Rabat naturalny w postaci bezpłatnych Produktów. Wysokość rabatów jest wartością zmienną, indywidualnie określaną przez Sprzedającego. Kupujący będzie informowany o wysokości możliwych i stosowanych rabatów.

§2

Niniejszy Regulamin zawiera kompleksową regulację praw i obowiązków Stron, w tym zasad sprzedaży Produktów za pośrednictwem SI i żadne inne przepisy, za wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz oddzielnych umów zawartych przez Strony w formie pisemnej, nie mają w tym zakresie swego zastosowania. W szczególności Sprzedającego nie obowiązują jakiekolwiek wzorce umowne, procedury zakupowe przedstawiane przez Kupującego, takie jak ogólne warunki zakupu (OWZ) lub ogólne warunki dostaw (OWD).

§3

SI nie świadczy żadnych dodatkowych usług po sprzedaży Produktów chyba, że wynika to wyraźnie ze specyfikacji Produktu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 4

 1. Prezentacja Produktów na witrynie polbionica.com nie stanowi oferty ich sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania Zamówień na zakup Produktów.
 2. Sprzedający może w każdej chwili zaktualizować lub wycofać ze sprzedaży poszczególne Produkty. Zmiany asortymentowe nie mają zastosowania do przyjętych do realizacji Zamówień Końcowych.
 3. Nazwy, znaki towarowe, którymi opatrzone są Produkty i związane z nimi prawa nie podlegają przeniesieniu na Kupującego wraz z zakupionym Produktem.
 4. Informacje dotyczące Produktów zawarte w ich opisach mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią wiążącej specyfikacji. Kupujący powinien zapoznać się z cechami Produktu przed złożeniem zamówienia i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przydatność Produktu do planowanego przez siebie użytku.
 5. Wszystkie Produkty są przeznaczone wyłącznie do badań naukowych (laboratoryjnych) z całkowitym wyłączeniem stosowania u ludzi (Research Use Only).

§ 5

Sprzedaż Produktów dokonywana jest z zastrzeżeniem ich prawa własności na rzecz Sprzedającego, do daty zapłaty całości wartości Zamówienia Końcowego.

§ 6

Warunkiem dokonywania przez Kupującego transakcji za pośrednictwem SI jest złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Formularzu).

III. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIE UMÓW

§ 7

 1. Warunkiem możliwości złożenia Zamówienia jest wcześniejsze zarejestrowanie się przez Kupującego w bazie danych SI, przez wypełnienie i wysłanie dostępnego na stronie www.polbionica.com/sklep Formularza w zakresie wszystkich jego obligatoryjnych pól. Dodatkowe pola są dobrowolne i mogą wpływać na polepszenie jakości serwisu sprzedażowego.
 2. Sprzedający zastrzega możliwość weryfikacji podanych w Formularzu danych Kupującego. Po weryfikacji Kupujący otrzyma indywidualny kod dostępu ułatwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem SI.
 3. Kupujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za:

a. prawdziwość danych podanych w Formularzu oraz w Zamówieniach w tym za wszelkie skutki wynikające z podania danych nieprawdziwych lub niepełnych,

b. przestrzeganie bezwzględnego zakazu udostępniania przydzielonego mu kodu dostępu innym podmiotom, gdyż Sprzedający poprzez kod dostępu daje Kupującemu wgląd do bazy danych Sprzedającego, stanowiących jego prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

c. ochronę bezpieczeństwa przydzielonego kodu dostępu, którego każdorazowe użycie będzie traktowane jako użycie przez Kupującego ze skutkami odnoszącymi się bezpośrednio do Kupującego, niezależnie od tego, czy kod ten został faktycznie użyty przez Kupującego, czy przez inny podmiot.

4. Kupujący, chcąc nabyć prezentowane na stronie SI polbionica.com/sklep Produkty, składa Zamówienie przez zaznaczenie i skierowanie do Koszyka zakupowego wybranych Produktów a następnie przez jego akceptację i wysyłkę (Zamówienie wstępne).

5. Sprzedający zawiadamia Kupującego o otrzymaniu Zamówienia wstępnego na podane w Formularzu dane kontaktowe Kupującego. Zawiadomienie to nie stanowi przyjęcia Zamówienia wstępnego do realizacji lecz jest jedynie informacją dla Kupującego o jego skutecznym doręczeniu Sprzedającemu.

 1.  

§ 8

Sprzedający, na podstawie otrzymanego Zamówienia wstępnego, weryfikuje dostępność wymienionych w nim Produktów, ustala ich końcową cenę z uwzględnieniem możliwych Rabatów oraz szacuje czas realizacji. W zależności od tych ustaleń:

 1. informuje Kupującego o pełnej możliwości realizacji ilościowej Zamówienia wstępnego, potwierdza Kupującemu końcowe warunki sprzedaży (cena, warunki płatności, szacowany czas realizacji) poprzez doręczenie formularza Zamówienia końcowego – do jego pisemnej akceptacji,
 2. informuje Kupującego jedynie o częściowej możliwości realizacji ilościowej Zamówienia wstępnego, potwierdza Kupującemu końcowe warunki sprzedaży (cena, warunki płatności, szacowany czas realizacji) poprzez doręczenie formularza Zamówienia końcowego – do jego pisemnej akceptacji,
 3. informuje Kupującego o całkowitym braku możliwości realizacji Zamówienia, Zamówienie pierwotne traci ważność w całości

§9

Z chwilą zaakceptowania i wysłania przez Kupującego do Sprzedającego Zamówienia końcowego, dochodzi między Stronami do zawarcia umowy kupna – sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu. Zamówienie końcowe jest kierowane do realizacji przez Sprzedającego.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

§10

 1. Prezentowane na SI ceny są cenami netto, podlegającymi zwiększeniu o należny podatek VAT jeśli ma zastosowanie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Cen. Zmiana Ceny staje Się obowiązująca po jej zamieszczeniu (opublikowaniu) na stronach SI i nie ma wpływu na będące w realizacji Zamówienie Końcowe Kupującego.
 3. Strony wiąże Cena podana w Zamówieniu Końcowym potwierdzonym przez Sprzedającego.
 4. Przy dokonywaniu płatności w formie przedpłaty, w szczególności na podstawie faktury proforma, Sprzedający przyjmie Zamówienie Końcowe do realizacji i potwierdzi ostateczny termin dostawy po wpłynięciu środków wynikających z ww. przedpłaty lub faktury.

§11

Kupujący zobowiązany jest wraz z Ceną zapłacić koszty transportu oraz jeśli będzie potrzebne ubezpieczenia zamówionych Produktów, według ich ryczałtowej wysokości wskazanej na stronach SI, uzależnionej od łącznej wartości Zamówienia oraz rodzaju przesyłki.

§12

 1. Płatność za zamówione Produkty domyślnie dokonywana jest przez Kupującego w formie przedpłaty do 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia Końcowego do realizacji. Brak wpływu środków w tym terminie na rachunek Sprzedającego upoważnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji Zamówienia i do odpowiedniego wydłużenia czasu jego późniejszej realizacji lub do odstąpienia od umowy
 2. Sprzedający wedle swego wyboru przewiduje indywidualnie uzgodnione z Kupującym inne formy płatności:

a. za pobraniem przez przewoźnika, przy odbiorze dostarczonej przesyłki;

b. w określonym czasie po dostawie, liczonym od momentu wystawienia faktury.

§13

Faktura za zakupione i odebrane Produkty wystawiana jest przez Sprzedającego na dane Kupującego zamieszczone w Formularzu Rejestracyjnym i doręczana Kupującemu według jego pisemnego wyboru w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku zmiany danych Kupujący niezwłocznie zgłosi Sprzedającemu taki zamiar.

V. WARUNKI REALIZACJI UMÓW

§14

 1. Sprzedający wysyła Produkty do wskazanego w Zamówieniu odbiorcy i na wskazany adres dostawy, za pośrednictwem wybranych spedytorów lub przewoźników.
 2. Produkty są dostarczane do odbiorcy na koszt i ryzyko Kupującego, w związku z czym Sprzedający nie ponoSI odpowiedzialności za wszelkie, nie wynikające z jego wyłącznej winy, skutki opóźnienia w dostawie lub za utratę czy uszkodzenie przesyłki w czasie od wydania jej przewoźnikowi z magazynu Sprzedającego.
 3. Reklamacje ilościowe i jakościowe wynikające z uszkodzenia przesyłki w transporcie będą kierowane przez Kupującego bezpośrednio do przewoźnika.
 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby termin realizacji Zamówienia nie przekraczał wskazanej na potwierdzeniu zamówienia liczby dni, poczynając od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Sprzedający może dokonać zmiany terminu realizacji Zamówienia w przypadku przejściowego braku dostępności zamówionych Produktów z przyczyn od Sprzedającego niezależnych.
 6. Na każdym etapie realizacji Zamówienia Sprzedający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, również bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone najpóźniej w terminie 180 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Kupującego. W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedającego Kupującemu nie przysługują względem Sprzedającego żadne roszczenia z wyjątkiem roszczenia o zwrot zapłaconej Ceny.
 7. Kupujący zobowiązany jest doprowadzić, w miejscu i w czasie awizowanym przez przewoźnika, do odbioru zamówionej przesyłki przez osoby legitymujące Się upoważnieniem Kupującego do jej odbioru. W przypadku nieodebrania przesyłki, koszty jej zwrotu do Sprzedającego i ewentualnie ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

VI. GWARANCJA i REKLAMACJE

§15

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Produkty na okres przydatności wskazany w opisie danego Produktu. Jeżeli opis Produktu nie wskazuje okresu gwarancji, Produkt nie jest objęty gwarancją.
 2. Okres gwarancji biegnie od daty wydania Produktu odbiorcy wskazanemu w Zamówieniu i kończy Się po czasie określonym indywidualnie dla danego rodzaju Produktu, wskazanym przy jego opisie.
 3. Gwarancja wyłącza wady Produktu wynikające z jego niewłaściwego przechowywania czy użycia.
 4. Warunkiem realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jest złożenie przez Kupującego, w terminie do 14 dni od wykrycia wady, pisemnej reklamacji wskazującej wadliwy Produkt, datę i nr Zamówienia oraz opisującej ujawnioną wadę, a także dostarczenie Sprzedającemu wadliwego produktu, na koszt Kupującego.
 5. Sprzedający, uznając reklamację za zasadną, może – według swojego uznania – wadliwy Produkt naprawić lub wymienić na nowy. W przypadku, gdyby wymiana Produktu na nowy lub jego naprawa była niemożliwa, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w zakresie tego Produktu/Produktów, za zwrotem Kupującemu zapłaconej ceny i poniesionych wszystkich kosztów transportu.
 6. Reklamacje odczynników zakupionych w fabrycznie zamkniętych, nienaruszonych opakowaniach będą uznawane tylko w przypadku uznania reklamacji przez producenta.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 8. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikające z wad towaru, a jego odpowiedzialność wynikająca z zawartej umowy sprzedaży zawsze ograniczona jest do wartości wadliwego towaru.

§16

 1. Kupujący zobowiązany jest, do odbioru zamówionej przesyłki przez osoby legitymujące Się upoważnieniem Kupującego do jej odbioru. W przypadku nieodebrania przesyłki mimo ponownego wezwania przewoźnika, koszty jej zwrotu do Sprzedającego i ewentualnie ponownej wysyłki ponosi Kupujący.
 2. Kupujący lub wskazany przez niego odbiorca są zobowiązani zapoznać się ze stanem przesyłki w momencie jej odbioru od przewoźnika.
 3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesyłki uszkodzenia jej opakowania, widocznych braków ilościowych lub innych wad, odbiorca zobowiązany jest doprowadzić do potwierdzenia istnienia tych wad lub braków odpowiednim zapisem w protokole odbioru lub w innym dokumencie reklamacyjnym (np. notatce), sporządzonym z udziałem i z podpisem przewoźnika.
 4. Wady przesyłki lub jej braki ilościowe widoczne przy odbiorze, a nie potwierdzone przez przewoźnika, mogą nie być uwzględnione przez Sprzedającego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§17

 1. Strony wyrażają zgodę na składanie wzajemnych oświadczeń woli w formie elektronicznej.
 2. Korespondencja przeznaczona dla Sprzedającego winna być kierowana wyłącznie na adres: shop@polbionica.com ,
 1. Korespondencja przeznaczona dla Kupującego będzie kierowana na adres mailowy Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym lub uzupełniający adres podany przez Kupującego w Zamówieniu Końcowym. Korespondencja będzie uważana za skutecznie doręczoną i wiążącą Kupującego niezależnie od tego, kto ją pod tym adresem odczytał

§18

 1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach swych danych podanych w formularzu rejestracyjnym SI.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach swych danych Kupującego na podany przez niego adres w formularzu rejestracyjnym.
 3. Zaniechanie dokonania określonego w ust. 1 powiadomienia powoduje, że wszelkie czynności dokonywane przez stronę nie powiadomioną, przy użyciu nieaktualnych danych drugiej strony, będą skuteczne dla tej drugiej strony, a w szczególności korespondencja doręczona na nieaktualny adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

§19

Wykrycie działań Kupującego zmierzających do generowania fikcyjnych (bez faktycznego zamiaru zakupu) zamówień tworzonych w sposób opisany w § 7 ust. 4 upoważnia Sprzedającego do podjęcia odpowiednich środków zaradczych, w tym w szczególności zablokowania dostępu do Sklepu Internetowego a nawet usunięcia konta.

§20

Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją zakupów za pośrednictwem SI Strony będą się starały rozwiązać w sposób polubowny, a w przypadku braku porozumienia i konieczności ich rozstrzygnięcia przez sąd, wyłącznie właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. Jeżeli Kupującym jest podmiot, o którym mowa w § 17 ust. 2 obowiązuje właściwość ogólna sądów powszechnych.

§21

Brak możliwości realizacji zakupu Produktów za pośrednictwem SI nie wyklucza nabycia tych Produktów od Sprzedającego w drodze indywidualnej oferty.

§22

 1. Niniejszy regulamin w wersji 2.0 jest ważny od dnia 5 listopada 2021 r. do czasu jego zmiany.
 2. Każdorazowo zmiana niniejszego Regulaminu staje się wiążąca dla stron z datą opublikowania kolejnej numerowanej wersji jego jednolitego tekstu na stronie SI.

Zarząd Polbionica sp. z o.o.

EnglishPolish